Kiitos tästä päivästä – Finsk og kvensk i skolen

Elever i grunnskolen i Troms og Finnmark har rett til opplæring i finsk som andrespråk hvis minst tre elever krever det. Det står ingenting i loven om at elevene må være på samme årstrinn.

Det gis opplæring i finsk som andrespråk fra første til tiende trinn. Hvis foreldrene ber om det, kan elever få opplæring fra førsteklasse. Fra og med åttende årstrinn velger elevene selv om de vil ha opplæring i faget.

Hvis hjemskolen ikke har lærer som kan gi opplæring i finsk som andrespråk, må skoleeier tilby alternativ opplæring – som fjernundervisning.

Elevene kan velge å få opplæringen på finsk eller kvensk. Læreplanen i finsk som andrespråk omtaler både finsk og kvensk språk og kultur.

Opplæringslova §2-7

Opplæringslova gir bare rettigheter i grunnskolen. Læreplanen i finsk som andrespråk er likevel gjennomgående og definerer kompetansemål fra barneskolen og ut videregående skole. Tilbud om opplæring i finsk som andrespråk i den videregående skolen kan derfor gis dersom skoleeier, altså Fylkeskommunen, ønsker det.

Det er avsatt egne midler til finskopplæringen, disse midlene er det Fylkesmennene i Troms og Finnmark som har ansvaret for. Fylkeskommunen kan dermed søke refusjon fra Fylkesmannen for tilbudet de gir i finsk som andrespråk. Dermed finnes det alltids en løsning for elever som ønsker å fortsette med finsk som andrespråk på videregående skole.

Noen videregående skoler tilbyr også finsk som fremmedspråk. Å tilby finsk som fremmedspråk er noe de enkelte skolene bestemmer selv.

Læreplaner og kompetansemål finner du på utdanningsdirektoratets hjemmesider.

Problemer?

Ikke alle skoler og skoleeiere er oppdaterte på dette med finsk og kvensk i skolen. Du skal derfor ikke gi opp med det første om det skulle oppstå problemer med din eller ditt barns opplæring. Her er noen tips på veien:

Ta kontakt med skoler som tilbyr finskundervisning. Disse skolene kan gjerne regelverket godt og vil kunne se løsninger. Vadsø videregående skole har f.eks. tilbudt fjernundervisning til finsk som andrespråkselever i hele Norge.

Ta kontakt med Fylkesmannen i Finnmark dersom barnet ditt eller du går på skole i Finnmark: http://www.fylkesmannen.no/Finnmark/Barnehage-og-opplaring/Finskopplaring/

Ta kontakt med Fylkesmannen i Troms dersom barnet ditt eller du går på skole i Troms:  http://www.fylkesmannen.no/Troms/Barnehage-og-opplaring/Grunnskole-og-videregaende-opplaring/Opplaring-i-finsk/

 

Kontakt de ulike kvenske og norskfinske organisasjonene. De kan være med på å støtte dine krav.

Lykke til med å lære deg kvensk og finsk. Du vil ikke angre!

Foto: Skallelv skole ca. 1951-1952, Finnmark Fylkesbibliotek

Foto: Skallelv skole ca. 1951-1952, Finnmark Fylkesbibliotek

Søk på Storfjord språksenter på issuu.com. Da vil du finne fine læremidler på nett!